วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประวัติโรงเรียน
เริ่มแรก.......โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482 โดยมีนายทองอยู่ ศรีโยธิน ปลัดกิ่งอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนายเป๋อ ศิริเอก ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรหมู่ 6 ร่วมดำเนินการ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลปากช่อง วัดเขาปิ่นทอง" โดยมีนายทองสุข เจริญรักษ์ รักษาการครูใหญ่คนแรก โดยใช้กุฏิวัดของห้องเรียนไปพลางก่อน
ต่อมา.........ได้สร้างห้องเรียนชั่วคราวโดยมุมหญ้าคาในบริเวณเดียวกัน หลังจากนั้นจึงได้ย้ายขึ้นไปเรียนในศาลาการเปรียญของวัดเขาปิ่นทอง
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2508 คณะกรรมการศึกษา เจ้าอาวาสและประชาชนได้ร่วมสร้างอาคารเรียนถาวรแบบป.1 ก. แบบดัดแปลง โดยมีคณะทหารจากช.พัน 6 กรมการทหารช่าง ช่วยสร้างเพิ่มเติมจนเสร้๗สมบูรณ์ ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายทองอยู่ โพธิ์จอม ข้าราชการครูสายผู้สอน ขึ้นเป็นโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เมื่อปี 2501 จนท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อ13 ตุลาคม 2534 ต่อมานายสามารถ นุชกำบัง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
โรงเรียนหลังใหม่... เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ทางวัดเขาปิ่นทอง โดยพระครูพิพิธสาธุกิจ เจ้าอาวาส ได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนให้เช่าที่วัดโดยเดิมโดยไม่คิดค่าเช่า บริเวณริมเขาปิ่นทอง (ที่ตั้งปัจจุบัน) เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 นายสามารถ นุชกำบัง จึงเดินทางไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านตลาดควาย และในวันที่ 2 สิงหาคม 2540 นายบรรพต วรรณศิริ ได้ย้ายโรงเรียนมาจากบ้านวังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ระเบียบปฏิบัติ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15. ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น